فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی

فرآیندهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی

این فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی شامل فرآیند جذب سطحی، اسمز معکوس، رزین های تبادل یون و الکترودیالیز است.
سه مورد آخر در فصل های پیشین به طور مفصل توضیح داده شده است و اکنون به بررسی جذب سطحی می پردازیم.

 

فرآیند جذب سطحی

فرآیندهای جداسازی مواد به روش جذب سطحی در صورتی موثرخواهد بود
که جریان فاضلاب مورد تصفیه دارای ناخالصی یکنواخت بوده و غلظت مورد نظر زیاد نباشد.
جذب سطحی با کربن فعال را می توان به نحوی کارساز، بعد از مرحله تصفیه بیولوژیکی به کار برد.
کربن فعال برای زدودن COD،  BOD و رنگ، بو و طعم از پسابها موثر است.

فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی : این فرآیند شامل فرآیند جذب سطحی، اسمز معکوس، رزین های تبادل یون و الکترودیالیز است

کربن فعال موادآلی موجود در پسابها را جذب و سپس تجزیه می کند.
مولکولهای موادآلی موجود در پسابها جذب سطح کربن فعال شده و از پسابها برداشته می شوند،
سپس فعل و انفعالات بیولوژیکی در سطح تماس کربن فعال.
پساب سبب می شود که این مواد به کلی از بین بروند و سطح تماس کربن دوباره به صورت فعال درآید.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند