موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از جمله باکتری ها ، ویروس ها و قارچ ها

بدون نیاز به رقیق سازی

اماده به مصرف با کاربرد سریع و آسان موثر در 40 ثانیه

سازگار با انواع سطوح

عدم نیاز به آبکشی

 

در ساخت ضدعفونی کننده سطوح سپتامل از چهار نوع مختلف ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی استفاده شده است. ترکیبات آمونیوم چهارتایی که عموما به نام کوآت ها شناخته می‌شوند، قادر به از بین بردن طیف وسیعی از میکروب ها می‌باشند. اثرگذاری این ترکیبات، به ویژه بر روی باکتری های گرم مثبت بسیار قابل توجه است. این اثربخشی، حتی در غلظت های پایین از این مواد ضدعفونی کننده نیز قابل رؤیت می‌باشد.

 

یک ساختار کوآت، یک مولکول دارای نیتروژن می‌باشد که به چهار گروه آلی (ارگانیک)، متصل شده است. این نوع از ضد عفونی کننده ها در غلظت های کم، خواص میکروب کشی روی طیف وسیعی از میکروب ها اعم از باکتری های گرم منفی و مثبت، قارچ ها و ویروس ها را دارند. محل اثر ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی، غشاء سلولی می باشد که با اتصال به فسفولیپیدهای غشایی باعث تغیر در نفوذ پذیری غشاء شده، تخلیه اجزاء داخل سلول را به خارج سبب می شوند. بنابراین روی پوشش لیپیدی ویروس های پوشش دار، باکتری های گرم منفی و مثبت، اسپور باکتری ها و همچنین قارچ ها تاثیرگذار می باشد

ساختار کوآت

نکته‌ی جالب توجه در خصوص این دسته از ضدعفونی کننده ها آن است که استفاده از آن ها بر روی سطوح، می‌تواند تا مدت معینی از رشد میکروارگانیسم ها جلوگیری به عمل آوردچنان چه ترکیبات آمونیومی چهارتایی در غلظت های بالا تهیه شوند، می‌توانند به عنوان دترجنت مورد استفاده قرار گیرند؛ زیرا، در آن صورت، دارای خواص لیپوفیل (چربی دوست) و هیدروفیل (آبدوست) می‌باشند.