پارامترهای مهم در اندازه گیری آب و فاضلاب

ذرات معلق TSS

ذرات جامد غیر محلول کوچکتر یا بزرگتر از میکرون را ذرات معلق گویند.  TSS با عبور دادن مایع مورد نظر از صافی اندازه گیری می شود. یکی از عوامل تغییر رنگ و کدورت، ذرات معلق می باشد.

کدورت

کدورت یک خاصیت فیزیکی می باشد که باعث می شود قسمتی از نور تابیده شده عبور نکند. از دستگاه فتومتر برای اندازه گیری کدورت استفاده می شود.

رنگ

رنگ آب به طورکلی به علت یون های فلزی، مواد گیاهی و اجزاء خاک می باشد. اصطلاح رنگ در واقع به رنگ باقی مانده در آب پس از حذف کدورت اطلاق می شود. هرچند که اصطلاح رنگ ظاهری به رنگ آب قبل از فیلتراسیون گفته می شود.

PH

میزان اسیدی، قلیایی و خنثی بودن آب را مشخص می کند. یکی از روش های اندازه گیری PH کاغذ تورنسل می باشد که کار با  آن بسیار ساده است.

BOD

BOD یا اکسیژن خواهی بیولوژیکی قسمتی از آلاینده ها را نشان می دهد که باکتری های هوازی قادر به تجزیه آن ها هستند. BOD معرف مقدار اکسیژن مورد نیاز باکتری های هوازی برای تجزیه مواد آلی موجود در نمونه در طی پنج روز می باشد و واحد آن ppm یا میلی گرم در لیتر است. برای اندازه گیری BOD به پنج روز زمان نیاز است و از دستگاه انکوباتور استفاده می شود.

COD

منظور از COD مقدار اکسیژن مورد نیازی است که باید توسط اسید کرومیک تامین شود تا همه مواد آلی نمونه به مواد ساده ای چون دی اکسید کربن تجزیه شوند. واضح است که پارامتر معرف هم مواد آلی قابل تجزیه و هم غیر قابل تجزیه با باکتری می باشد.