تصفیه ثانویه در تصفیه فاضلاب

تصفیه ثانویه

هدف از تصفیه ثانویه، تصفیه بیشتر پساب حاصل از تصفیه اولیه برای از بین بردن موادآلی باقی مانده و مواد جامد معلق است. 

در بیشتر موارد ، درمان ثانویه از تصفیه اولیه پیروی می کند
و مستلزم حذف مواد آلی محلول و کلوئیدی قابل تخریب با استفاده از فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی هوازی است.
تصفیه بیولوژیکی هوازی  با حضور اکسیژن توسط میکروارگانیسم های هوازی (به طور عمده باکتری ها) انجام می شود
که مواد آلی موجود در فاضلاب را متابولیزه می کند،
در نتیجه میکروارگانیسم های بیشتری و محصولات نهایی معدنی (بطور عمده CO2 ، NH3 و H2O) تولید می شود.
چندین فرآیند بیولوژیکی هوازی برای تصفیه ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد
که در درجه اول با نحوه تأمین اکسیژن به میکروارگانیسم ها و میزان سرعت ارگانیسم ها مواد آلی متفاوت است. 
فرآیندهای بیولوژیکی پر سرعت با حجم نسبت کم رآکتور و غلظت بالای میکروارگانیسم ها در مقایسه با فرآیندهای سرعت پایین مشخص می شوند.
در نتیجه، سرعت رشد ارگانیسم های جدید به دلیل داشتن محیطی که به خوبی کنترل می شود،
در سیستم های پر سرعت بسیار بیشتر است. میکروارگانیسم ها بایداز فاضلاب تصفیه شده جدا شوند تا پساب ثانویه شفاف تولید شود.
مخازن رسوبگذاری مورد استفاده در تصفیه ثانویه، که اغلب به عنوان شفاف کننده ثانویه از آنها یاد می شود،
به همان روش اساسی همانند شفاف کننده های اصلی که قبلاً شرح داده شده اند، عمل می کنند.

فرآیندهای پر سرعت رایج شامل فرآیندهای لجن فعال، فیلترها یا بیوفیلترها،اکسیداسیون و کنتاکتورهای بیولوژیکی دوار (RBC) است.
ترکیبی از دو مورد از این فرایندها به صورت سری (به عنوان مثال ، بیوفیلتر به همراه لجن فعال) گاهی اوقات برای تصفیه فاضلاب شهری که حاوی غلظت بالایی از مواد آلی از منابع صنعتی است، استفاده می شود.

هدف از تصفیه ثانویه، تصفیه بیشتر پساب حاصل از تصفیه اولیه برای از بین بردن موادآلی باقی مانده و مواد جامد معلق است. 

1- لجن فعال

در فرآیند لجن فعال، رآکتور رشد پراکنده مخزن هوادهی، حوضچه ای است که میکروارگانیسم ها فاضلاب را تصفیه می کنند است.
محتویات مخزن هوادهی با دستگاههای هوادهی(بلوئر و دیفیوزر) اکسیژن میکروارگانیسم ها را تأمین می کنند.
دستگاه های هوادهی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند شامل دیفیوزرهای غوطه وری است که هوای فشرده شده را وارد پساب کرده و با آن قاطی می کنند. مدت زمان نگهداری هیدرولیک در مخازن هوادهی معمولاً بین 3 تا 8 ساعت است اما با فاضلابهای بالا BOD5 می تواند بیشتر باشد.
پس از مرحله هوادهی، میکروارگانیسم ها با رسوب از مایع جدا می شوند و مایع تصفیه شده پساب ثانویه است.
بخشی از لجن تولید شده به مخزن اولیه برگشت داده می شود و یا لجن را جمع آوری می کنند.

هدف از تصفیه ثانویه، تصفیه بیشتر پساب حاصل از تصفیه اولیه برای از بین بردن موادآلی باقی مانده و مواد جامد معلق است. 

 

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند