اولترافیلتراسیون(UF) در تصفیه آب

اولترا فیلتراسیون(UF)

اولترافیلتراسیون بیشتر در جداسازی محلولی که به صورت مخلوطی از مواد مطلوب و نامطلوب است، به کار می رود.
اولترافیلتراسیون (UF) در تصفیه آب تاحدی بستگی به عواملی چون بارو اندازه ذرات دارد.

انواع گونه هایی که از این غشاءها برگشت داده می شوند، شامل بیومولکول، پلیمرها و ذرات کلوئیدی است. نیروی محرکه برای انتقال از غشاء اختلاف فشار می باشد.
فرآیندهای اولترافیلتراسیون در فشار 2تا10 بار کار می کنند که البته در بعضی از موارد امکان کار در فشارهای بالاتر از 25تا30 بار نیز وجود دارد.

در این فرآیند، زلال سازی خوراک، تغلیظ حل شونـده برگشت داده شده و جزبه جز کردن حل شـونده، انجام می شـود.
این روش در جداسازی جریان های آلی روش چندان موثری نیست .
غشاءهای UF قادر به نگهداری گونه هایی هستند که دارای وزن مولکولی در محدوده 500000-300 دالتون و اندازه حفرات از 1000-10 آنگستروم است.

این روش معمولادر جداسازی ماکرومول هایی نظیر پروتئین ها و حلال های با جرم مولکولی پایین کاربرد دارند.
حفرات لایه پایینی غشاء به طور نسبی  بزرگتر از لایه سطحی بوده و هنگامی که حلال درون غشاء جریان می یابد،
گونه های باقی مانده بر روی سطح غشاء متمرکز شـده و مقاومتی در برابر جریان ایجاد می کننـد.
در فرآیند سوسپانسیونی نیز به صورت لایه متخلخل بر روی سطح غشاء جمع می شوند.
فرآیند اولترافیلتراسیون به خواص فیزیکی غشاء، مانند نفوذپذیری، ضخامت،
متغیرهای فرآیندی مانند مصرف خوراک، غلظت خوراک، فشارسیستم، سرعت و دما بستگی دارد.
محدوده کاربری این روش، در تصفیه زائدات امولسیونی نفت، تغلیظ ماکرومولکول های بیولوژیکی
و تغلیظ پروتئین های حساس به حرارات برای افزودنی های غذایی است.

اولترافیلتراسیون(UF) در تصفیه آب بیشتر در جداسازی محلولی که به صورت مخلوطی از مواد مطلوب و نامطلوب است، به کار می رود.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند