ارتقا و اصلاح تصفیه خانه های آب و فاضلاب

ارتـقا و اصـلاح تصـفیه خـانه هـای آب و فاضـلاب

ارتقای یک واحد تصفیه فاضلاب در حال فعالیت با  حفظ وضعیت راهبری آن آزمون بزرگی برای بهره برداران مجرب،
پیمانکاران اجرایی، مدیران اجرایی و متخصصین طراحی می باشد.
نوسازی و ارتقای یک واحد تصفیه فاضلاب از دشوارترین نمونه فعالیت های اجرایی است
که نیازمند هماهنگی بسیار نزدیکی مابین کارکنان بخش بهره برداری تصفیه خانه و پرسنل اجرایی می باشد.
متاسفانه حفظ عملکرد تصفیه خانه فاضلاب در حین اجرا بخصوص در جایی که دبی ورودی فاضلاب با تغییراتی مواجه شده باشـد
و تجهیزات و سیستم پایپینگ و سازه های موجود نیاز به تغییراتی هرچند کوچک داشته باشند،
چالش مهمی را در عملیات اجرایی و تجهیز سیستم پیش رو قرار می دهد.

در بسیاری از سیستم های تصفیه فاضلاب ممکن اسـت عمر مفید تجهیزات و کنترلر های الکتریکی و مکانیکی به سر رسیـده باشد.
حفظ عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب در حین انجام پروژه ی اصلاحی نیازمند مطالعه ی دقیقی است
تا بنابر لحاظ جزئیات کار، دفعات مورد نیاز جهت خروج تصفیه خانه فاضلاب
از مدار جهت رفع معایب و انجام امور مربوط به تعویض تجهیزات به حداقل برسد.

 اکثر پروژه های مربوط به نوسازی و ارتقا معمولا زمانی موفق هستند
که در فاز طراحی دقت لازم در خصوص کوچکترین عامل نیاز به تغییر مورد بررسی قرار گرفتـه شـده باشـد 
بطوری که امکان خروج اجزای تصفیه خانه فاضلاب را بدون اینکه بر اجرای کارهای بعدی تاثیر منفی بگذارد فراهم نمایند.
بدین ترتیب عملیات بازسازی یک واحد تصفیه فاضلاب به مراتب دشوارتر از اجرای یک واحد جدید از مبنای صفر تا صد خواهد بود.
این مسئله نیازمند برنامه ریزی دقیق و ارزیابی جامع و علمی از قابلیت های فرایندی و تسلط بر شیوه ی اجرا میباشد
که اجازه می دهد تا تجهیزات قدیمی یا جدید در طول دوره ی باز سازی در فرایند تصفیه باقی بمانند.

طراحی برنامه های مربوط به بهره برداری و نگهداری از سیستم تصفیه فاضلاب

در فاز طراحی برنامه های مربوط به بهره برداری و نگهداری از سیستم تصفیه فاضلاب بایستی با بخش اولیه و اصلی طراحی و توسعه همگام باشد.
پیش از مرحله ی اجرا، کارکنان بهره برداری باید تمامی شیر ها، مخازن، تجهیزات تزریق، پایپینگ،
پمپ ها، دریچه ها و مخازن را مورد بازبینی قرار دهند تا از کارکرد صحیح آنها و قابلیت و تبعات خروج از مدار اطمینان حاصل گردد.

در برنامه ریزی عملیاتی پیش از اجرا باید تعداد مخازن و واحد های تجهیزاتی که قرار است
در هر دوره از مدار خارج شده و یا باز سازی و مرمت گردند مشخص شـود.
طرح هایی که لازم است به محدودیت های معین در پساب خروجی دست یابند
باید بعنوان قسمتی از طراحی تصفیه خانه و گزارشات اجرایی گنجانده شوند و مورد مطالعه قرار گیرند.
این موضوع باید با ضوابط و معیار های دستگاه های نظارتی و استاندارد هماهنگ باشد.

پیشنهاد می شود یک فهرست از عملیاتی که برای جهت دهی به روند فعالیت پیمانکاران
و عملیات بهره برداری از سیستم تصفیه خانه ی فاضلاب مورد نیاز است تهیه شود.
به محض اینکه اقدامات لازم جهت بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب صورت گرفت،
فعالیت های مذکور باید به طرح اصلی اضـافه شده و بعنوان قسمتی از اسناد پیمانکاری در مدارک مربوطه ثبت و ضبط گردد.

تصفیه خانه های آب و فاضلاب

جابجایی تاسیسات الکتریکی در تصفیه خانه

جابجایی تاسیسات الکتریکی در تصفیه خانه نیز از بخش های مهمی است که نیازمند طراحی و برنامه ریزی دقیقی می باشد.
رعایت اصول ایمنی در جابجایی و خروج و ورود به مدار تجهیزات با ولتاژ بالا باید مد نظر قرار داده شود.
گاهی لازم است از تکنسین های مرتبط جهت انجام اینگونه کارها راهنمایی و کمک گرفته شود.
همکاری نزدیک با بخش تاسیسات برق میتواند به سریع تر و صحیح تر انجام شدن این تغییرات کمک شایانی کند.

با شروع عملیات ارتقا و اصلاح تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، برنامه ای مدون برای بهره برداری مورد نیاز خواهد بود
تا ضمن حفظ کارایی تصفیه خانه بصورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده عملیات اجرایی انجام پذیرد.

نخستین قانون بازسازی این است که سیستم تصفیه خانه باید محدودیت های محیط زیستی را رعایت نموده
و از محورها و اصول قانونی آن تجاوز نکند. شرایطی که در روند بازسازی و بهینه سازی رخ می دهد
ممکن است برنامه های مد نظر پیمانکاران را دچار تغییر سازد. پیمانکار موظف است
خلاصه ای از برنامه زمانبندی شده پروژه که شامل فعالیت های اصلی برنامه برای ارتقای تصفیه خانه است را تهیه کرده
و به کارفرما یا مدیر اجرایی تحویل دهـد. برنامه زمانبندی شده باید طوری طراحی گردد تا تاسیساتی را که قادر هستند
در هر زمان و با توجه به هرگونه تغییر شرایط فصلی و بهره برداری از مدار خارج شوند را در بر گیرد.
در صورتی که نیاز باشد اتصالات و تجهیزات، کانال های بهره برداری، لوله ها و سیستم پایپینگ و… از مسیر خارج شوند
باید از پیش تعیین شده و طرز قرارگیری و استفاده از پمپ ها و بلوئر ها ی مورد نیاز و یا مدت خاموشی آنها بطور دقیق تعیین و مشخص گردد.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند