دلتامترین حشره کش متعلق به خانواده پریتروئید است.

ادامه مطلب