حلال ها به مایعاتی گفته می شود که توانایی حل مایعات دیگر، گازها و جامدات را دارند، بدون این که تغییر شیمیایی بوجود آورند، یا تغییری در ماهیت ماده حل شده بدهند. استفاده های معمول برای حلال های صنعتی در تمیز کردن خشک (به عنوان مثال تترا کلرواتیلن)، به عنوان رنگ کننده (به عنوان مثال تولوئن، سقز)، به عنوان برداشت ناخن  و حلال های چسب (استون، متیل استات، اتیل استات)، در برداشتن  (به عنوان مثال هگزان، بنزین اتر )، در مواد پاک کننده (ترپنس مرکبات) و در عطر (اتانول).

ادامه مطلب