صفحات لاملا ( زلال ساز) به صفحاتی گفته می شود که با تغییر جهت جریان مایع باعث کاهش سرعت جریان و افزایش سرعت ته نشینی ذرات معلق می شود. یکی از روش هایی است به منظور خروج لجن و کاهش میزان مصرف مواد منعقد کننده در حوضچه های ته نشینی، استفاده از صفحات موازی یا لوله ای است که فاصله ته نشینی ذرات را کاهش می دهد. میانگین زاویه 45 تا 60 درجه نسبت به افق در حوضچه ها نصب می شود. باعث افزایش ظرفیت و راندمان مخازن ته نشینی می شود. از این صفحات در تصفیه آب، تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده می شود.

ادامه مطلب