صدرآب تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب با بکارگیری روشهای تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی انعقاد و لخته سازی دو مفهوم جدا از هم می باشند*انعقاد*بار الکتریکی ذرات ریز را کاهش می دهد و لخته سازی ذرات درشت تری را ایجاد می کند که می توان آن ها را به راحتی از هم جدا کرد و اما هدف از انعقاد/لخته سازی *انعقاد ذرات معلق ریز و جامدات کلوئیدی  و تبدیل آن ها به لخته برای جداسازی به روش ته نشینی و فیلتراسیون می باشد.

ادامه مطلب