اسید ها موادی ترش مزه هستند که توانایی تغییر رنگ تورنسل آبی به قرمز، و نیز توانایی واکنش با بازها و بعضی فلزات ویژه را دارد.   محلول آبی اسید ها یون های پروتون آزاد میکند وبا کربنات کلسیم به شدت واکنش می دهند ، بطوریکه کف میکنند و گاز کربنیک آزاد مینمایند. برخی از اسیدهای مهم عبارتند از: جوهرگوگرد (سولفوریک اسید) جوهرنمک (هیدروکلریک اسید) جوهر شوره (نیتریک اسید) سیتریک اسید لاکتیک اسید استیک اسید  (Acetic Acid) اسید اگزالیک  (Oxalic Acid)   مقیلس درجه

ادامه مطلب