پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی، تکنولوژی جدیدی در تصفیه فاضلاب (پساب) است که با فرآیند و سیستم های مختلف بسته به نوع پساب ادغام شده است. در این مطلب به بررسی پکیج های تصفیه فاضلاب MBR صدرآب می پردازیم. در پکیج تصفیه فاضلابی که از روش MBR استفاده می کنند به جای مخزن ته نشینی ثانویه در بیوراکتور برای حفظ غلظت بالای لجن فعال و کاهش فضای اشغال شده تاسیسات تصفیه فاضلاب و مقدار لجن، از لجن کمتری استفاده می شود. غشای MBR می تواند با استفاده از عملکرد فیلتراسیون، میکروارگانیسم های موجود را حفظ کند، که به جداسازی بین زمان هیدرولیک و سن لجن فعال شده منجر شود، بنابراین از انبساط لجن فعال معمولی جلوگیری می کند. 

ادامه مطلب