ارتقای یک واحد تصفیه فاضلاب در حال فعالیت با  حفظ وضعیت راهبری آن آزمون بزرگی برای بهره برداران مجرب، پیمانکاران اجرایی، مدیران اجرایی و متخصصین طراحی می باشد. نوسازی و ارتقای یک واحد تصفیه فاضلاب از دشوارترین نمونه فعالیت های اجرایی است که نیازمند هماهنگی بسیار نزدیکی مابین کارکنان بخش بهره برداری تصفیه خانه و پرسنل اجرایی می باشد. متاسفانه حفظ عملکرد تصفیه خانه فاضلاب در حین اجرا بخصوص در جایی که دبی ورودی فاضلاب با تغییراتی مواجه شده باشد و تجهیزات و سیستم پایپینگ و سازه های موجود نیاز به تغییراتی هرچند کوچک داشته باشند، چالش مهمی را در عملیات اجرایی و تجهیز سیستم پیش رو قرار می دهد.

ادامه مطلب