پارامترهای مهم در اندازه گیری آب و فاضلاب ذرات معلق TSS ذرات جامد غیر محلول کوچکتر یا بزرگتر از میکرون را ذرات معلق گویند.  TSS با عبور دادن مایع مورد نظر از صافی اندازه گیری می شود. یکی از عوامل تغییر رنگ و کدورت، ذرات معلق می باشد.

ادامه مطلب