برای جلوگیری از ورود مواد جامد درشت شناور یا معلق، فاضلاب را از آشغالگیر (Grit chamber / Grit removal) عبور می دهند.

ادامه مطلب