استفاده از سودسوزآور در کاهش سختی آب گاهی به جای آهک و سودا از سودسوزآور استفاده می شود که واکنش های مربوط بصورت زیر است:

ادامه مطلب