هدایت الکتریکی آب (EC) هدایت الکتریکی یا کنداکتیویته آب نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است.

ادامه مطلب