کمک منعقدکننده ها ثابت شده است که گروهی از پلی الکترولیت ها (مولکول هایی با زنجیر طولانی) می توانند کارایی مواد منعقدکننده را در حذف رنگ و مواد آلی و کدورت بهبود بخشند. این مواد ممکن است کاتیونی و آنیونی و یا غیر یونی باشند.

ادامه مطلب