عوامل موثر در کیفیت و کمیت رسوب عوامل زیادی در مقدار رسوب ایجاد شده و نیز کیفیت آن (از نظر نرم یا سفت بودن، چسبنده و غیرچسبنده بودن) اثر دارند از جمله:

ادامه مطلب