-01144248260-01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

آشغالگیری اولین واحد عملیاتی است که در روند تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا هدف از آشغالگیری حذف اجسام بزرگ از قبیل جامدات شناور که همراه با فاضلاب در حرکتند و باید از ورود آنها به سیستم تصفیه فاضلاب جلوگیری کرد. در صورت عدم حذف این مواد ممکن است  به پمپها و دیگر تجهیزات مورد مصرف از قبیل سرریز ها ، شیر ها، نازل ها، کانالها، خطوط پایپینگ و متعلقات دیگر سیستم آسیب وارد شود یا آنها را از مدار خارج کند.

ادامه مطلب