مراحل کلرزنی کلرزنی مقدماتی بلافاصله بعد از ورود آب خام به تصفیه خانه کلرزنی مقدماتی انجام می گیرد و به انعقاد و ته نشینی موادمعلق کمک کرده و راندمان کار صافی ها را افزایش می دهد.

ادامه مطلب