جذب این فرآیند بطورگسترده ای برای حذف آلاینده های آلی صنعتی که تمایل مولکول ها درفازمایع به یک فازجامدبیشتراست استفاده می شود. آدامزوهمکاران درسال2002،مندازدیازو همکاران درسال2010جذب سه سولفانامید، ایمیدازول هاو تریمتوپریم رابرروی کربن فعال ارزیابی کردند که دراین مطالعه به راندمان حذف 90% دست یافتند.

ادامه مطلب