فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی این فرآیند شامل فرآیند جذب سطحی، اسمز معکوس، رزین های تبادل یون و الکترودیالیز است سه مورد آخر در فصل های پیشین به طور مفصل توضیح داده شده است و اکنون به بررسی جذب سطحی می پردازیم.

ادامه مطلب