فاضلاب صنعتی حاوی انواع ناخالصی ها هستندکه به صورت زیر دسته بندی می شوند:

ادامه مطلب