به روش  تجزیه بیولوژیکی با توجه به گسترش علم تعامل انسان وطبیعت، کاهش زیان های جانبی و افزایش کارآیی امروزه تصفیه بیولوژیکی از اهمیت و توجه خاصی برخوردار است. تصفیه بیولوژیکی فرآیندی است که در آن از میکروارگانیزم ها برای تبدیل و تجزیه مواد آلاینده موجود در فاضلاب استفاده می شود. در حقیقت در این روش از جمعیت میکروبی برای مصرف مواد آلی قابل تجزیه به عنوان سوبسترا یا موادغذایی استفاده می شود. قسمتی از مواد جذب شده بوسیله میکروارگانیزم ها به آب و CO2 و سایر ترکیبات ساده تر تجزیه می شود و انرژی حاصل از این واکنش های بیوشیمیایی صرف فعالیت های میکروارگانیزم ها می شود. به این ترتیب با جداسازی سلول های بیولوژیکی مواد آلاینده قابل تجزیه بیولوژیکی از فاضلاب جدا می گردد.

ادامه مطلب