از این پمپ برای انتقال آب از مخازن یا آبهای زیرزمینی استفاده می شود که این پمپ ها توانایی انتقال ذرات معلق جامد را ندارد . این پمپ ها با توجه به مکان مورد نیاز تولید و طراحی میشوند.

ادامه مطلب