این ماده بصورت بلور سفید رنگی با فرمول شیمیایی 3(Al2 (So4، که بسیار پر مصرف است . 

ادامه مطلب