آمونیوم کلرابد نمک سفید رنگ ، به شکل بلور و بی بو است.

ادامه مطلب