-01144248260-01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

آهک هیدراته - CaOH2

از آهک هیدراته برای حذف سختی آب ، حذف فلزات سنگین و ناخالصی های موجود در آب استفاده می شود.

آهک هیدراته یک عامل افزایش دهنده pH است. همچنین به عنوان یک کژگلانت اولیه برای درمان جریان های پسماند صنعتی استفاده می شود و به شفافیت آب کمک می کند.از آهک هیدرانه برای ته نشین کردن ذرات در تصفیه خانه ها کاربرد دارد.

فرمول شیمیایی:Ca(OH)2

کاربرد : ساختمان سازی ، تهیه قند ،دامداری، در تصفیه خانه ها و....